SAKA 2017-18 Paid Members

SAKA 2017/18 paid up members – 01-10-2017 to 30-09-2018
Note – these include instructors from the various schools – the SAKA sanctioned Schools are listed under “Accredited Schools”
SAKA Members List 2017/18
SAS Number Name Instructor Individual
SAS005782 Aron Rosslee X
SAS009594 Matthieu ORTSCHEIT X
SAS005427 Guillaume ORTSCHEIT X
Pending Andrew Cattell X
Pending Simon Duffett X
Pending Christian Huber X
Pending Andre Dietrichsen X
Pending Jarred Hendriacz X
Pending Chris van der Walt X
SAS008906 Malin Kirjonen X
SAS006736 Rut Gouws X
SAS002795 Susan Kay X
Pending David Kay X
SAS006439 Derick Brady X
SAS002785 Bruce Gonlag X
SAS005210 Adrian Greyling X
Pending Julian van der Steen X
SAS006242 Patrice Hartmann X
Pending Cameron Paton X
SAS009790 Greg Cohen X
SAS005276 Simone Swanepoel X
SAS005334 Kimon dos Santos X
SAS005275 Etienne Swanepoel X
SAS008922 Griet Gouws X
SAS008232 Matt Maxwell X
SAS007328 Joshua Hales X
SAS008878 Joshua Venter X
SAS008877 Jenna Venter X
SAS005175 Jason van der Spuy X
Pending luke Gossow X
SAS008905 Julian Huynh X
Pending Zahler Benedik X
Pending Thomas Vidal X
SAS008916 Rienart de Villiers X
Pending Alan Steele X
SAS008899 Luke Thomas X
Pending Dylan Graham X
Pending Clement Barbey X
SAS006442 Stuart Downey X
Pending Luca Ceruti X
SAS005278 Eric Groenewoud X
SAS006717 Terje Groenewoud X
SAS006716 Annika Groenewoud X
SAS005781 Mike Engelbracht X
Pending Hayden Jonas X
SAS002790 Lanral Ruddock X
SAS005739 Matthew Bowyer X
Pending Hans de Gelder X
Pending Michael McDonald X
SAS006737 Johane Botha X
SAS006739 Pieter Botha X
SAS006738 Jacobus Botha X
SAS005177 Ruari Rosef-Ingram X
SAS001939 Oswald Smith X
SAS005277 Joshua Emanual X
Pending Seb Cattellan X
SAS006438 Amanda Rootman X
SAS005274 Ben Rootman X
Pending Grant Brown X
Pending Wolfram Reiners X
Pending Kyle Bell X
Pending Darren Zackey X
Pending Adam Barnard X
Pending Ryan black X
Pending Donavan O Neale X
Pending Dale McCann X
Pending Kyle Browning X
Pending Scott Soothill X